GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty cổ phần công trình 6 Công bố kết luận thanh tra thuế 2016 (Thanh tra các năm 2013;2014;2015). Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm