Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết hội đồng quản trị số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ và các Xí nghiệp công trình Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 20 nhiệm kỳ 2017-2022. Quyết định thành lập và bổ nhiệm chủ tịch công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 và Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar, Quyết định cử Chủ tịch Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar.  Cổ đông, Nhà đầu...