Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 12 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty lần 12 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 11 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố "Nghị quyết hội đồng quản trị lần 11 nhiệm kỳ 2017-2022". Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 10 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết hội đồng quản trị lần 10 nhiệm kỳ 2017-2022 . Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần công trình 6 : Thông báo chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị công ty lần 9 nhiệm kỳ 2017.2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết  hội đồng quản trị công ty lần 9 nhiệm kỳ 2017.2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm: