Nghị quyết hội đồng quản trị lần 18 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị lần 18 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị lần 17 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT lần 17 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị lần 16 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT lần 16 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông,Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị lần 15 nhiệm kỳ 2017-2022. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố : Nghị quyết hội đồng quản trị lần 15 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Nghị quyết HĐQT số 02/2019 Công ty cổ phần công trình 6 công bố quyết định Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm Giám đốc công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, và Nghị quyết HĐQT số 02/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Nghị quyết Hội đồng quản trị lần 14 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.