Báo cáo thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo thường niên năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán . Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Tổng công ty đường sắt Việt Nam quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần công trình 6 Tổng công ty đường sắt Việt Nam quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 của Công ty cổ phần công trình 6 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Báo cáo quản trị bán niên năm 2019. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị lần 18 nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị lần 18 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm