Báo cáo thường niên năm 2019. Công ty cổ phần công trình 6 Công bố "Báo cáo thường niên năm 2019". Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán . Công ty cổ phần công trình 6 công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6 Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần công trình 6. Cổ đông , Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm :
Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần công trình 6 Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm.
Nghị quyết hội đồng quản trị số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng ban nghiệp vụ và các Xí nghiệp công trình Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết HĐQT số 21 nhiệm kỳ 2017-2022. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 20 nhiệm kỳ 2017-2022. Quyết định thành lập và bổ nhiệm chủ tịch công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar Công ty cổ phần công trình 6 công bố Nghị quyết hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019 và Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar, Quyết định cử Chủ tịch Công ty TNHH MTV công trình 6 Myanmar.  Cổ đông, Nhà đầu...