Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 Công ty cổ phần công trình 6 công bố : Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018. Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm .
Công ty cổ phần công trình công bố Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tình hình tài chính, kết quả SXKD, lợi nhuận và Kế hoạch tài chính 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Công ty cổ phần công trình công bố Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tình hình tài chính, kết quả SXKD, lợi nhuận và Kế hoạch tài chính 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem file...
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPCT6 LẦN THỨ 32 NHIỆM KỲ 2015-2020 Trong hai ngày 26 và 27/3/2015 Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình 6 tiến hành tổ chức  Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32 nhiệm kỳ 2015-2020, đây là một trong hai đảng bộ cơ sở tổ chức  Đại hội điểm của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt...
Công ty cổ phần công trình 6 Công bố tài liệu Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần công trình 6 Công bố tài liệu Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Cổ đông, nhà đầu tư quan tâm xem file đính kèm : 
Thông báo thanh lý máy móc thiết bị
Thanh lý máy móc thiết bị 
Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014. Công ty cổ phần công trình 6, Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014.Cổ đông, Nhà đầu tư quan tâm xem File đính kèm